Menu

Tag Archives: โฮมสเตย์

ตลาดน้ำยามเย็นอัมพวา (๑)
ตลาดน้ำยามเย็นอัมพวา (๑)
ตลาดน้ำอัมพวา เป็นตลาดน้ำที่มีชื่อเสียงของเมืองสมุทรสงครามตั้งอยู่ที่ ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา ซึ่งมนต์สเน่ห์ของสายน้ำแม่กลอง [...]