Menu

โครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 6

December 27, 2010 - ทอล์คทูทริป
โครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 6

โครงการอบรม
หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 6
โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทากับ
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว

ระยะเวลาการอบรม

เริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2553 ถึง วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 สอบวัดผลและประกาศผลการอบรมในเดือนสิงหาคม และมอบประกาศนียบัตรประมาณเดือนกันยายน พ.ศ.2553
อบรมทุกวันยกเว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยวันอังคาร – ศุกร์ อบรมเวลา 17.30-20.30 น. และ เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-20.00 น. (ยกเว้นวันที่ต้องเดินทางออกทัศนศึกษานอกสถานที่ ทั้งนี้กำหนดการต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันเวลาหัวข้อ/วิทยากรในการอบรมตามความเหมาะสม)

สถานที่ฝึกอบรม
ห้องประชุมช่อแก้ว(ชั้น 5 อาคาร 31) ห้องประชุมนิภานภดล(ชั้น 2 อาคาร 35) และห้องเรียนอาคาร 35 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 80 คน
ภาษาอังกฤษ 55 คน
ภาษาจีนกลาง 25 คน

หมายเหตุ หากมีผู้สมัครและหรือมีผู้สอบผ่านเข้าอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ)ภาษาใดภาษาหนึ่ง ไม่ครบตามจำนวนที่ระบุข้างต้น คณะกรรมการดำเนินงาน ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการอบรม และหรืออาจไปเพิ่มจำนวนผู้เข้าอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) อีกภาษาหนึ่งแทน เพื่อให้ครบจำนวน 80 คน

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
1) ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(ก) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์
(ข) มีสัญชาติไทย
(ค) สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
และต้องพูด อ่าน หรือเขียนภาษาไทยได้
2) และผู้สมัครต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(ก) เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคติดต่อที่คณะกรรมการกำหนด
(ข) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
(ค) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามมาตรา 46 (1) (2) (3)หรือ (4) หรือใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ตามมาตรา 63 (1) (2) (3) หรือ (4) และยังไม่พ้นกำหนดห้าปีนับถึงวันยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์

(ง) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามมาตรา 46 (5) หรือใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ตามมาตรา 63 (5)
(จ) เคยถูกเพิกถอนทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยว มาแล้วยังไม่ถึงห้าปี นับถึงวันยื่นคำขอรับใบอนุญาต เป็นมัคคุเทศก์
หมายเหตุ รายละเอียดที่ครบถ้วน ของพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สามารถดูได้ที่ www.tourism.go.th

ระยะเวลาการรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2552 ถึงจันทร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2553 (รับสมัครในวันเวลาราชการ 08.00-16.30 น.(หากเป็นเสาร์-อาทิตย์กรุณาโทรสอบถามก่อนมาสมัครที่ โทร.080-599-7838/ 081-644-8199 / 081-644-0151)

สถานที่รับสมัคร การสอบคัดเลือก และกำหนดการชำระค่าธรรมเนียม
สถานที่รับสมัคร สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อาคาร 31 ชั้น 1(ศาลาพระริมสระน้ำ) โทรศัพท์ 080-599-7838 / 081-644-8199 / 081-644-0151) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถานที่สอบคัดเลือก อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 35)
สอบข้อเขียน อังคารที่ 6 เมษายน 2553(วันจักรี) เวลา 09.00-12.00 น. อาคาร 35 ผู้สมัครจะต้องนำใบเสร็จรับเงิน บัตรเลขที่สอบ และบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ มาเป็นหลักฐานในการสอบ มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบ และต้องเตรียมอุปกรณ์การสอบคือ ปากกา ดินสอดำ 2B ยางลบดินสอ ปากกา และห้ามนำอุปกรณ์และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบในการเข้าสอบอย่างเคร่งครัด
สอบสัมภาษณ์ อังคารที่ 6 เมษายน 2553 (วันจักรี) เวลาประมาณ 13.00 เป็นต้นไป อาคาร 35
ประกาศผล พฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2553 บริเวณบอร์ดสาขาวิชาฯ อาคาร 31 ชั้น 1
รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียม รายงานตัวโดยการชำระค่าธรรมเนียมลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 9-24 เมษายน พ.ศ.2553(ช่วงสงกรานต์ 10-15 เมษายน 53 หยุดรายงานตัว) หากผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไม่มาชำระค่าธรรมเนียมลงทะเบียน ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และคณะกรรมการฯ จะเรียกผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในลำดับสำรองมาแทน
หมายเหตุ แผนผังที่นั่งสอบคัดเลือก และหมายเลขห้องสอบอาคาร 35 จะติดประกาศให้ทราบในเช้าวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2553 ณ อาคาร 31 ชั้น 1(บริเวณที่มาสมัคร) ดังนั้นผู้สมัครควรมาดูสถานที่ก่อนเวลาเข้าสอบอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และการแต่งกายในวันมาสอบควรแต่งกายสุภาพ (เนื่องจากมีคะแนนจากบุคลิกภาพด้วย)

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1. ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน เป็นรูปสี จำนวน 5 รูป(เขียนชื่อ-นามสกุลหลังรูปทุกใบ)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด(ลงลายมือรับรองสำเนาถูกต้อง) พร้อมนำบัตรจริงมาแสดง
3. สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 2 ชุด(ลงลายมือรับรองสำเนาถูกต้อง) พร้อมนำฉบับจริงมาแสดง
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด(ลงลายมือรับรองสำเนาถูกต้อง) พร้อมนำฉบับจริงมาแสดง
5. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่นใบเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล เป็นต้นอย่างละ 2 ชุด(ลงลายมือรับรองสำเนาถูกต้อง) พร้อมนำฉบับจริงมาแสดง
6. ค่าสมัครสอบคัดเลือก 200 บาท

เนื้อหาที่ใช้ในการสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรม
ในการสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรม ผู้เข้าสอบทุกคนจะต้องสอบข้อเขียนเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปทางวิชาการ(ช่วงเช้า) ซึ่งจะมีทั้งข้อสอบภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ(อังกฤษหรือจีนกลาง) เมื่อสอบข้อเขียนแล้ว จะสอบสัมภาษณ์ภายในวันเดียวกัน(คือวันอังคารที่ 6 เมษายน 2553)(ช่วงบ่าย) เพื่อวัดผลพื้นฐานทางภาษา โดยเนื้อหาที่ใช้สอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมมีดังนี้
สอบข้อเขียน(มีทั้งปรนัยและอัตนัย) ได้แก่
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง สถานการณ์ท่องเที่ยว
ในปัจจุบัน
2. ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย
3. ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย
4. ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย และความเป็นไทยทั้งหลาย
5. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์ พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
6. สถานการณ์สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของไทย

สอบสัมภาษณ์ ครอบคลุมเรื่อง
การแนะนำตนเอง การใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน
ทัศนคติต่อวิชาชีพมัคคุเทศก์
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานในวิชาชีพมัคคุเทศก์
บุคลิกภาพที่ดีสำหรับวิชาชีพมัคคุเทศก์

อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) มีดังนี้
1. ค่าระเบียบการและค่าสมัครสอบ
– ค่าใบสมัครพร้อมคู่มือระเบียบการฝึกอบรมฯ 100 บาท
– ค่าสมัครสอบวัดความรู้ทั่วไปและภาษาต่างประเทศ(ข้อเขียน/สัมภาษณ์) 200 บาท
2. ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร 32,000 บาท
อัตราค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมนี้รวมค่าวิทยากร ค่าเอกสารบางส่วนระหว่างการฝึกอบรม ค่าสถานที่อบรม และค่าทัศนศึกษานอกสถานที่ ได้แก่ พาหนะเดินทาง ค่าห้องพัก ค่าอาหารบางมื้อ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าประกันอุบัติเหตุในการทัศนศึกษานอกสถานที่ ค่าวิทยากร ค่ามัคคุเทศก์ต้นแบบ และหากมีผู้สมัคร และหรือมีผู้สอบผ่านคัดเลือกไม่ครบตามจำนวนที่ประกาศรับ คณะกรรมการดำเนินงานพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถดำเนินการอบรมได้ ทางคณะกรรมการดำเนินงานขอสงวนสิทธิ์งดจัดสอบ และหรืองดการจัดการฝึกอบรมฯ และทั้งนี้หากมีการดำเนินโครงการฝึกอบรมไปได้ระยะเวลาหนึ่งหากผู้เข้ารับการอบรมจะขอออกกลางคันหรือไม่เข้าร่วมอบรมอีกต่อไปด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามแต่ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ระหว่างการฝึกอบรมที่ผู้เข้าอบรมชำระไปแล้ว ไม่สามารถเรียกคืนได้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถผ่านการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรการอบรม
ประกอบด้วย 5 ภาคความรู้ดังต่อไปนี้
1. ภาควิชาความรู้ทางวิชาการ 78 ชั่วโมง
2. ภาคความรู้เฉพาะอาชีพ 54 ชั่วโมง
3. ภาคความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว 24 ชั่วโมง
4. ภาคความรู้ภาษาต่างประเทศ 48 ชั่วโมง
5. ภาคการศึกษานอกสถานที่ 112 ชั่วโมง
ฝึกปฏิบัติการพูด 36 ชั่วโมง
รวม 352 ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.ssru.ac.th/news_u2552/december/data01.pdf

6 thoughts on “โครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 6

big

มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์วิทยบริการ กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ต่างชาติ (บัตรเงิน)

ระยะเวลาการรับสมัคร
10 พฤษภาคม 2553 – 20 มิถุนายน 2553
สอบข้อเขียน
21 มิถุนายน 2553 เวลา 18.00-20.00 น.
สอบสัมภาษณ์
22 มิถุนายน 2553 เวลา 16.00-20.00 น.
สถานที่รับสมัคร
55 อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ (อาคารเชื่อมสถานีรถไฟฟ้าเพลินจิต)

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
(1) รูปถ่ายด้านหน้าตรง ขาวดำ หรือสี ขนาด ๑นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันสมัคร จำนวน 4 รูป
(2) ใบแสดงคุณวุฒิตัวจริงพร้อมสำเนา(อนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป)
(หากเป็นคุณวุฒิจากต่างประเทศให้ผู้สมัครเทียบวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการให้ เรียบร้อยก่อนสมัคร) จำนวน 3 ชุด
(3) บัตรประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนาลงนามรับรอง จำนวน 3 ชุด
(4) สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาลงนามรับรอง จำนวน 3 ชุด
(5) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี) พร้อมสำเนาลงนามรับรอง จำนวน 3 ชุด
(6) ใบรับรองแพทย์ จำนวน 2 ชุด

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
หลักสูตรมัคคุเทศก์ต่างชาติ (บัตรเงิน) 31,000 บาท
ค่าสมัคร 500 บาท
*หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายรวมทั้งการออกภาคสนามและเอกสารการเรียน

สามารถติดต่อได้ที่ 02 655 3700
http://www.nubkk.nu.ac.th

หอพัก

กิจกรรมน่าสนใจดี

Janphen_99

มีอบรมทุกปีรึปล่าวคะ…………

Yingwin

ปี 2555 ม.สวนสุนันทา กำลังจะเปิดโครงการอบรมมัคคุเทศก์ รุ่นที่ 8 ประมาณเดือนมีนาคมจะเปิดรับสมัคร
ต้องการรายละเอียด สอบถาม 081 6448199

หล่อ ลากเลื้อย

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
และ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ภาคเหนือ เขต 1
จัดอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) ภาษาอังกฤษ บัตรบรอนซ์เงิน (เป็นไกด์ได้ทั่วประเทศไทย)
เริ่มอบรม 1 กุมภาพันธ์ 2556 ? 29 มิถุนายน 2556 เฉพาะวันศุกร์ตอนเย็น และ เสาร์-อาทิตย์ทั้งวัน
รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ? 11มกราคม 2556 ณ ห้องการเงิน อินเตอร์เทคลำปาง
โทรศัพท์ 0-5425-1049, 0-5423-1067 ? 9 ต่อ 24หรือ 0
มือถือ 08-6654 -1150, 08-7303-1032 โทรสาร 0-5423-1066
Facebook : http://www.facebook.com/nidnoi.piyamaporn#!/groups/456357344423099

Chantouch Wannathanom

ม.สวนสุนันทา เปิดรับสมัคร อบรมไกด์ บัตรบรอนด์เงิน ภาษาอังกฤษและจีน
เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้ถึง 25 เมษายน 58 นี้
เริ่มอบรม 3 พฤษภาคม -9 สิงหาคม 58
ค่าอบรม รวมออกภาคสนาม 39,500 บาท
สนใจสอบถามรายะเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 02-1601548 ,081-6448199

Comments are closed.

สนใจสอบถามข้อมูล แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเราได้ที่ facebook fanpage

CLOSE