Menu

วังนารายณ์ล้ำค่า งามตาปราสาทหิน เยือนถิ่นอารยธรรมขอม

December 6, 2009 - ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว, ทอล์คทูทริป, เที่ยวถ่ายภาพ, เที่ยวโบราณสถาน วัด

วังนารายณ์ล้ำค่า งามตาปราสาทหิน เยือนถิ่นอารยธรรมขอม
ณ จังหวัด ลพบุรี-นครราชสีมา-บุรีรัมย์
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ ๒๖-๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
Download โปรแกรมทัวร์

วันที่หนึ่ง

05.30 น. พร้อมกันที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

06.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดลพบุรี

07.00 น. แวะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ เรือพื้นบ้าน ที่หาชมได้ยากของภาคกลาง อาทิ เรือผีหลอก เรือ ซะร่า เรืออีโปงอีกทั้งภายในวัดยังมีต้นยางขนาดใหญ่เท่ากับ 13 คนโอบที่สูง ตระหง่าน เป็นสัญลักษณ์ของ “วัด ยาง ณ รังสี”
08.00 น. กราบสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดลพบุรี ณ “ศาลพระกาฬ” และ “พระปรางค์สามยอด” ชมสถาปัตยกรรมที่สร้างด้วยศิลาแลง ซ้อนเรียงกันเป็นฐานสูงทับหลังด้วยศิลาทราย สลักเป็นรูปพระนารายณ์ บรรทมสินธุสร้างขึ้นโดย พุทธศตวรรษที่ 16 ซึ่งขอมยังเรืองอำนาจ พร้อมเยี่ยมชม ปรางค์สามยอด ซึ่งมีลักษณะเป็นปรางค์เรียงต่อกันสามองค์ ศิลปะเขมรแบบบายน สร้างด้วย ศิลาแลง และตกแต่งลวดลายปูนปั้นที่สวยงาม เสาประดับกรอบประตูแกะสลักเป็นรูปฤๅษีนั่งชันเข่าในซุ้มเรือนแก้ว ซึ่งเป็นแบบเฉพาะของเสาประดับ

09.00 น. เยือน “วังนารายณ์ราชนิเวศ” ที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช โปรดให้สร้างเพื่อใช้เป็นที่ประทับ และพระองค์ทรงโปรดปรานมากที่สุด อีกทั้งภายในประดิษฐานพระที่นั่งต่างๆ อาทิ พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท ซึ่งเป็นพระที่นั่งศิลปกรรมแบบไทย และฝรั่งเศสผสมกัน, พระที่นั่งสุทธาสวรรค์เป็น ที่ประทับส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนารายณ์ ต่อมาพระองค์ได้เสด็จสวรรคต ณ พระที่นั่งองค์นี้ พร้อมทั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ เป็นสถานที่จัดแสดง ศิลปะโบราณวัตถุ ที่ขุดพบจากลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เคยได้รับรางวัลอุตสาหกรรม ท่องเที่ยว ประจำปี 2545 รางวัลดีเด่นประเภท แห่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม

11.00 น. แวะนมัสการรอยพระพุทธบาท ณ” วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร” เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดพิเศษสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี มีอายุถึง 385 ปี สถานที่สำคัญคือ “รอยพระพุทธบาท” ที่ประทับไว้บนแผ่นหินเหนือไหล่เขา สุวรรณบรรพต หรือ เขาสัจจพันธคีรี มีความกว้าง 21 นิ้ว ยาว 5 ฟุต ลึก 11 นิ้ว ค้นพบในสมัยพระเจ้าทรงธรรม

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

14.00 น. เข้าชม “อุทยานมูลนิธิสมเด็จพุฒธาจารย์โต พรมรังสี”ภายในประดิษฐานรูปหล่อ สมเด็จพุทธาจารย์ โต พรหมรังสี ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมี ความกว้าง 8 เมตร สูง 13 เมตร ลงลักปิดทอง มีการสร้างอย่างประณีตทั้งสิ่งก่อสร้างและภูมิทัศน์โดยรอบ ชาวบ้านทั่วไปมักจะเรียกว่า วัดโนนกุ่ม อีกทั้งมีโรงทานเพื่อให้บริการแก่ประชาชน

15.00 น. กราบเท้าขอพรย่าโม ณ “อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี” วีรสตรี หญิงกล้า แห่งเมืองโคราช ซึ่งวีรกรรมของคุณหญิงโม ได้รวบรวมชาวบ้านเพื่อต่อต้านกับกองทัพของเจ้าอนุวงศ์ แห่งเวียงจันได้เป็นผลสำเร็จ ล้นเกล้า ร.3 จึงทรงพระกรุณา โปลดเกล้าฯ สถาปนาคุณหญิงโม เป็นเท้าสุรนารี และประชาชนพร้อมใจกันสร้างอนุสรณ์สถาน เมื่อ พ.ศ. 2476

18.00 น. ลงทะเบียนเข้าพักที่ โรงแรมพนมพิมาน

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ตลาดโต้รุ่งบุรีรัมย์ซึ่งเป็นแหล่งช็อปปิ้งที่ขึ้นชื่อพร้อมทั้งยังมีของกิน ให้ทุกท่านเลือกรับประทานกันอีกมากมาย

21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง

06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าพร้อมกัน

08.30 น. มุ่งหน้าออกเดินทางสู่ ปราสาทหินเมืองต่ำ

09.00 น. ชมปราสาทขอมโบราณที่เป็นต้นแบบของการสร้างนครวัด นครธม ณ “ปราสาทหินเมืองต่ำ” สถาปัตยกรรมสวยงามโดดเด่น น่าชมอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ก่อสร้างด้วยศิลาแลงและหินทราย ปรางค์ทั้ง 50 องค์ มีประตู ทางเข้าเพียง ทางเดียว คือ ด้านทิศตะวันออก ด้านอื่นจะทำประตูหลอกและปรางค์องค์ทางทิศใต้ สลักภาพพระศิวะอุ้มนางอุมาบน พระเพลา พระทับนั่งอยู่บนหลังโคนนทิและภาพพระอรุณทรงหงส์ ตามอันดับ

10.00 น. ตามรอยปรากฏการมหัศจรรย์ ทางสถาปัตยกรรม ดวงอาทิตย์ขึ้นและตกตรง15 ช่องประตูปราสาท ณ “ปราสาทหินพนมรุ้ง” ศิลปะอารยธรรมขอมแสดงถึงวัฒนธรรมที่งดงามและอ่อนช้อย ปรางค์ประทานบนยอดอันเปรียบเสมือนวิมานที่ประทับของพระศิวะบันไดทางขึ้นช่วง แรกทำเป็นตระพัง จากนั้นทางเดิน ซึ่งมีนางเรียงปักอยู่ที่ขอบทางทั้งสองข้างเป็นระยะๆ ซึ่งทอดไปสู่สะพานนาคราช ซึ่งเปรียบเสมือนจุดเชื่อมต่อระหว่างดินแดนแห่งมนุษย์และสรวงสวรรค์

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

14.00 น. เยี่ยมชมโบราณสถานสมัยขอมที่ใหญ่โต และงดงามอลังการนั่นคือ “ปราสาทหิน” แหล่งโบราณคดีที่ทรงคุณค่า ทาง ประวัติศาสตร์ ณ “ปราสาทหินพิมาย” ภาย ในมีสิ่งที่หน้าสนใจอาทิ สะพาน นาคราช และประติมากรรมรูปสิงห์ตั้งอยู่ด้านหน้าของซุ้ม ประตู ทางด้านทิศใต้ ของปรางค์ประธาน ราวสะพานโดยรอบ ทำเป็นลำตัว พญานาค ชูคอแผ่พังพาน เป็นนาคเจ็ดเศียร มีลำตัวติดกันเป็นแผ่นหันหน้าออกไปยังเชิงบันได

16.00 น. นำทุกท่านชมต้นไทรทองอายุกว่า 100 ปีเพียงต้นเดียวแต่สามารถแผ่กิ่งก้านสาขาครอบคลุมพื้นที่ แผ่รัศมีไกลถึง 1000 เมตร พร้อมกับแสงอาทิตย์สีทองสาดส่องยามเย็นกระทบกับรากไทรที่ชวนจินตนาการเป็น รูปร่าง ต่างๆนา ๆ ณไทรงาม

17.00 น. เดินทางกลับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

19.30 น. ถึงวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยาโดยสวัสดิภาพ

**หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สนใจติดต่อ แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หรือ คุณ วิภาวรรณ 089-0860154 และ คุณ รุ่งทิวา 087-8236413

วังนารายณ์ล้ำค่า งามตาปราสาทหิน

เยือนถิ่นอารยธรรมขอม

ณ จังหวัด ลพบุรี-นครราชสีมา-บุรีรัมย์

วันเสาร์-อาทิตย์ที่ ๒๖-๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

วันที่หนึ่ง

05.30 น. พร้อมกันที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

06.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดลพบุรี

07.00 น. แวะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ เรือพื้นบ้าน ที่หาชมได้ยากของภาคกลาง อาทิ เรือผีหลอก เรือ ซะร่า เรืออีโปงอีกทั้งภายในวัดยังมีต้นยางขนาดใหญ่เท่ากับ 13 คนโอบที่สูง ตระหง่าน เป็นสัญลักษณ์ของ วัด ยาง ณ รังสี

08.00 น. กราบสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดลพบุรี ณ ศาลพระกาฬ และ พระปรางค์สามยอด ชม

สถาปัตยกรรมที่สร้างด้วยศิลาแลง ซ้อนเรียงกันเป็นฐานสูงทับหลังด้วยศิลาทราย สลักเป็นรูปพระนารายณ์ บรรทมสินธุสร้างขึ้นโดย พุทธศตวรรษที่ 16 ซึ่งขอมยังเรืองอำนาจ พร้อมเยี่ยมชม

ปรางค์สามยอด ซึ่งมีลักษณะเป็นปรางค์เรียงต่อกันสามองค์ ศิลปะเขมรแบบบายน สร้างด้วย ศิลาแลง และตกแต่งลวดลายปูนปั้นที่สวยงาม เสาประดับกรอบประตูแกะสลักเป็นรูปฤๅษีนั่งชันเข่าในซุ้มเรือนแก้ว ซึ่งเป็นแบบเฉพาะของเสาประดับ

09.00 น. เยือน วังนารายณ์ราชนิเวศ ที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช โปรดให้สร้างเพื่อใช้เป็นที่ประทับ และพระองค์ทรงโปรดปรานมากที่สุด อีกทั้งภายในประดิษฐานพระที่นั่งต่างๆ อาทิ พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท ซึ่งเป็นพระที่นั่งศิลปกรรมแบบไทย และฝรั่งเศสผสมกัน, พระที่นั่งสุทธาสวรรค์เป็น ที่ประทับส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนารายณ์ ต่อมาพระองค์ได้เสด็จสวรรคต ณ พระที่นั่งองค์นี้ พร้อมทั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ เป็นสถานที่จัดแสดง ศิลปะโบราณวัตถุ ที่ขุดพบจากลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เคยได้รับรางวัลอุตสาหกรรม ท่องเที่ยว ประจำปี 2545 รางวัลดีเด่นประเภท แห่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม

11.00 น. แวะนมัสการรอยพระพุทธบาท ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดพิเศษสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี มีอายุถึง 385 ปี สถานที่สำคัญคือ ?รอยพระพุทธบาท? ที่ประทับไว้บนแผ่นหินเหนือไหล่เขา สุวรรณบรรพต หรือ เขาสัจจพันธคีรี มีความกว้าง 21 นิ้ว ยาว 5 ฟุต ลึก 11 นิ้ว ค้นพบในสมัยพระเจ้าทรงธรรม

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

14.00 น. เข้าชม อุทยานมูลนิธิสมเด็จพุฒธาจารย์โต พรมรังสี ภายในประดิษฐานรูปหล่อ สมเด็จ

พุทธาจารย์ โต พรหมรังสี ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมี ความกว้าง 8 เมตร สูง 13 เมตร ลงลักปิดทอง มีการสร้างอย่างประณีตทั้งสิ่งก่อสร้างและภูมิทัศน์โดยรอบ ชาวบ้านทั่วไปมักจะเรียกว่า วัดโนนกุ่ม อีกทั้งมีโรงทานเพื่อให้บริการแก่ประชาชน

15.00 น. กราบเท้าขอพรย่าโม ณ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี วีรสตรี หญิงกล้า แห่งเมืองโคราช ซึ่งวีรกรรมของคุณหญิงโม ได้รวบรวมชาวบ้านเพื่อต่อต้านกับกองทัพของเจ้าอนุวงศ์ แห่งเวียงจันได้เป็นผลสำเร็จ ล้นเกล้า ร.3 จึงทรงพระกรุณา โปลดเกล้าฯ สถาปนาคุณหญิงโม เป็นเท้าสุรนารี และประชาชนพร้อมใจกันสร้างอนุสรณ์สถาน เมื่อ พ.ศ. 2476

18.00 น. ลงทะเบียนเข้าพักที่ โรงแรมพนมพิมาน

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ตลาดโต้รุ่งบุรีรัมย์ซึ่งเป็นแหล่งช็อปปิ้งที่ขึ้นชื่อพร้อมทั้งยังมีของกิน ให้ทุกท่านเลือกรับประทานกันอีกมากมาย

21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง

06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าพร้อมกัน

08.30 น. มุ่งหน้าออกเดินทางสู่ ปราสาทหินเมืองต่ำ

09.00 น. ชมปราสาทขอมโบราณที่เป็นต้นแบบของการสร้างนครวัด นครธม ณ ปราสาทหินเมืองต่ำ

สถาปัตยกรรมสวยงามโดดเด่น น่าชมอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ก่อสร้างด้วยศิลาแลงและหินทราย ปรางค์ทั้ง 50 องค์ มีประตู ทางเข้าเพียง ทางเดียว คือ ด้านทิศตะวันออก ด้านอื่นจะทำประตูหลอกและปรางค์องค์ทางทิศใต้ สลักภาพพระศิวะอุ้มนางอุมาบน พระเพลา พระทับนั่งอยู่บนหลังโคนนทิและภาพพระอรุณทรงหงส์ ตามอันดับ

10.00 น. ตามรอยปรากฏการมหัศจรรย์ ทางสถาปัตยกรรม ดวงอาทิตย์ขึ้นและตกตรง15 ช่องประตูปราสาท ณ ปราสาทหินพนมรุ้ง ศิลปะอารยธรรมขอมแสดงถึงวัฒนธรรมที่งดงามและอ่อนช้อย ปรางค์ประทานบนยอดอันเปรียบเสมือนวิมานที่ประทับของพระศิวะบันไดทางขึ้นช่วง แรกทำเป็นตระพัง จากนั้นทางเดิน ซึ่งมีนางเรียงปักอยู่ที่ขอบทางทั้งสองข้างเป็นระยะๆ ซึ่งทอดไปสู่สะพานนาคราช ซึ่งเปรียบเสมือนจุดเชื่อมต่อระหว่างดินแดนแห่งมนุษย์และสรวงสวรรค์

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

14.00 น. เยี่ยมชมโบราณสถานสมัยขอมที่ใหญ่โต และงดงามอลังการนั่นคือ ปราสาทหิน แหล่งโบราณคดีที่

ทรงคุณค่า ทาง ประวัติศาสตร์ ณ ปราสาทหินพิมาย ภาย ในมีสิ่งที่หน้าสนใจอาทิ สะพาน นาคราช และประติมากรรมรูปสิงห์ตั้งอยู่ด้านหน้าของซุ้ม? ประตู ทางด้านทิศใต้ ของปรางค์ประธาน ราวสะพานโดยรอบ ทำเป็นลำตัว?? พญานาค ชูคอแผ่พังพาน เป็นนาคเจ็ดเศียร มีลำตัวติดกันเป็นแผ่นหันหน้าออกไปยังเชิงบันได

16.00 น. นำทุกท่านชมต้นไทรทองอายุกว่า 100 ปีเพียงต้นเดียวแต่สามารถแผ่กิ่งก้านสาขาครอบคลุมพื้นที่ แผ่รัศมีไกลถึง 1000 เมตร พร้อมกับแสงอาทิตย์สีทองสาดส่องยามเย็นกระทบกับรากไทรที่ชวนจินตนาการเป็น รูปร่าง ต่างๆนา ๆ ณไทรงาม

17.00 น. เดินทางกลับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

19.30 น. ถึงวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยาโดยสวัสดิภาพ

**หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สนใจติดต่อ แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หรือ คุณ วิภาวรรณ 089-0860154 และ คุณ รุ่งทิวา 087-8236413

Download โปรแกรมทัวร์

สนใจสอบถามข้อมูล แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเราได้ที่ facebook fanpage

CLOSE