Menu

พระธาตุเด่นเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงามตา งามล้ำค่านครพิงค์

December 3, 2009 - ทอล์คทูทริป

พระธาตุเด่นเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงามตา งามล้ำค่านครพิงค์
อยุธยา – ลำพูน – ลำปาง – เชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 4 – 7 ธันวาคม 2552 (4วัน 3คืน)

Download โปรแกรมทัวร์

ศ. 4 ธ.ค. 52 อยุธยา อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี พระธาตุหริภุญชัย – เชียงใหม่ – ขันโตก

04.00 น. คณะนักท่องเที่ยวทุกท่าน พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ โดยมีเจ้าหน้าที่จากเด็กดี ทัวร์ คอยต้อนรับอย่างอบอุ่น
04.30 น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่จังหวัดลำพูน ระหว่างทางมีบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม พร้อมกิจกรรมนันทนาการ พักผ่อนตามอัธยาศัย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)
บ่าย นำทุกท่านสักการะปฐมกษัตรีย์แห่งนครศรีหริภุญชัย ณ อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี พระนางผู้มีความสามารถและกล้าหาญ ซึ่งได้นำพระพุทธศาสนาและศิลปทวารวดีมายังแผ่นดินล้านนาจนมีความเจริญรุ่งเรืองสืบมาจนถึงปัจจุบัน และนำทุกท่านนมัสการ วัดพระธาตุหริภุญชัย พระธาตุประจำปีเกิด ปีระกา อายุกว่า 1000 ปี ภายในประดิษฐาน พระเกศธาตุบรรจุในโกศทองคำ พระบรมธาตุนี้นับเป็นปูชนียสถานอันสำคัญยิ่งในล้านนามาตั้งแต่โบราณ ภายในยังมีสิ่งที่สำคัญอีกหลายอย่างเช่น ซุ้มประตูฝีมือโบราณสมัย ศรีวิชัย วิหารหลวง พระสุวรรณเจดีย์ ฯล
17.00 น. เข้าสู่ที่พัก โรงแรม ไนท์ บาร์ซ่า* หรือเทียบเท่า *
19.00 น. ร่วมรับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร เบญจรงค์ขันโตก ร้านอาหารไทยแบบล้านนาท่ามกลางบรรยากาศ เรือนไทยภาคเหนือที่วิจิตรตระการตา เพลิดเพลินกับการแสดงศิลปวัฒนธรรม อาทิเช่น พิธีแห่โตก ฟ้อนเล็บ กลองสะบัดชัย ระบำชาวเขา ฯล
22.00 น. นำท่านกลับสู่ที่พัก…..ราตรีสวัสดิ์

ส. 5 ธ.ค. 52 วัดเจดีย์เจ็ดยอด – พระธาตุดอยสุเทพ ภูพิงค์ราชนิเวศน์ วัดเชียงมั่น วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร –ไนท์บาร์ซ่า

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
08.00 น. นำท่านสู่ วัดเจดีย์เจ็ดยอด หรือวัดโพธารามมหาวิหาร ได้ชื่อว่ามีเจดีย์รูปทรงแปลกที่สุด คือมียอดตั้งอยู่ บนเรือนธาตุสี่เหลี่ยมถึงเจ็ดยอด เหมือนมหาโพธิเจดีย์พุทธคยาที่ประเทศอินเดีย จัดเป็นปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย สมควรแก่เวลาและออกเดินทางขึ้นสู่ดอยสุเทพแวะนมัสการ อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย ซึ่งเป็นบุคคลแรกที่บุกเบิกสร้างถนนขึ้นถึงดอยสุเทพ เมื่อขึ้นมาจะพบกับบันไดนาคทอดยาวขึ้นสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ สูงกว่า 300 กว่าขั้น กษัตริย์องค์ที่ 8 แห่งอาณาจักรล้านนาได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุองค์ใหญ่ ที่ได้ทรงเก็บไว้สักการะบูชา มาบรรจุไว้ที่นี่ ด้วยการทรงอธิษฐานเสี่ยงช้างมงคลเพื่อเสี่ยงทายสถานที่ประดิษฐาน พระธาตุดอยสุเทพยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิด ปีมะแม ภายในวัดยังประกอบด้วยสิ่งสำคัญอีกมากมาย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)
13.00 น. นำท่านชม พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ พระตำหนักประทับแปรพระราชฐานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีลักษณะรูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นไทยประยุกต์ ชมความงดงามดอกกุหลาบนานาพันธ์และความงามของการจัดสวนในบริเวณพระตำหนัก
16.00 น. นำท่านสู่ วัดเชียงมั่น วัดเก่าแก่ที่สุดในตัวเมืองเชียงใหม่ ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ “พระเสตังคมณี” หรือ “พระแก้วขาว” ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนโดยทั่วไป
17.00 น. เดินทางสู่ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่ในจังหวัดเชียงใหม่ สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าแสนเมืองมา กษัตริย์ลำดับที่ 7 แห่งราชวงศ์มังรายและเป็นองค์พระเจดีย์ที่มีความสำคัญที่สุดองค์หนึ่งในเชียงใหม่ นำทุกท่านสักการะพระพุทธสิหิงค์ พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงใหม่
ค่ำ นำทุกท่านสู่ ตลาดเชียงใหม่ ไนท์บาร์ซ่า แหล่งช้อปปิ้งของคนชอบสินค้าแฮนด์เมคซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้ามากมายที่นำเสนองานฝีมือที่คิดเอง ทำเองทุกๆ รายละเอียด ประณีตและพิถีพิถันในการทำทุก ๆ ขั้นตอน กว่า 150 ร้าน
23.00 น. กลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย… ราตรีสวัสดิ์

อา. 6 ธ.ค. 52 วัดพระสิงห์ วัดสวนดอก ดอยอินทนนท์ – ลำปาง

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมพร้อมเก็บสัมภาระ
09.00 น. ออกเดินทางสู่ วัดพระสิงห์ วัดที่สำคัญวัดหนึ่งประดิษฐานพระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา พระพุทธรูปเป็นศิลปะเชียงแสนรู้จักกันในชื่อ “เชียงแสนสิงห์หนึ่ง” สมควรแก่เวลานำท่านสู่ วัดสวนดอก เป็นพระอารามหลวงที่สำคัญอีกแห่ง ด้วยสถาปัตยกรรมแบบล้านนาที่สร้างขึ้นอย่างสวยงามอีกทั้งยังมี พระพุทธรูปองค์สำคัญของเชียงใหม่ประดิษฐานอยู่ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ผู้คนมากมายพากันไปกราบไหว้อยู่อย่างไม่ขาดสาย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)
บ่าย มุ่งหน้าขึ้นสู่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยประกอบไปด้วยภูเขาสลับซับซ้อนลักษณะส่วนใหญ่ของภูเขาจะเป็นหินแกรนิตอากาศหนาวเย็นมีดอกไม้เมืองเหนือและทิวทัศน์อันสวยงามบนยอดดอย นำทุกท่านสักการะ พระมหาธาตุเจดีย์ ซึ่งมีด้วยกัน 2 องค์ ได้แก่ พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริและพระมหาธาตุนภเมทนีดล ซึ่งสร้างขึ้นโดยทหารอากาศเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชครบรอบ 60 ปี บริเวณโดยรอบประดับด้วยพันธุ์ไม้เมืองหนาวนานาชนิด
17.00 น. ออกเดินทางสู่จังหวัดลำปาง เข้าสู่ที่พัก โรงแรม รีเจนท์ ลอร์จ* หรือเทียบเท่า *
ค่ำ ร่วมรับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเข้าร่วมงานปาร์ตี้
แอ๋วเหนือ ม่วนอ๊ก ม่วนใจ๋
23.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย..ราตรีสวัสดิ์

จ. 7 ธ.ค. 52 วัดเจดีย์ซาว – วัดพระแก้วดอนเต้า – พระธาตุลำปางหลวง – พระนครศรีอยุธยา

07.00 น. พร้อมรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเก็บสัมภาระ

08.00 น. ออกเดินทางสู่ วัดเจดีย์ซาว ซึ่งเป็นวัดสำคัญของลำปาง และมีองค์พระธาตุเจดีย์ซาว ศิลปะล้านนาผสม ศิลปะพม่า สมควรแก่เวลานำท่านสู่ วัดพระแก้วดอนเต้า เป็นวัดเก่าแก่และสวยงาม มีอายุกว่า 1000ปี เคยเป็นที่ประดิษฐานของ พระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) แต่ต่อมาถูกอัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดพระธาตุลำปางหลวง และจากนั้นเดินทางสู่ วัดพระธาตุลำปางหลวง เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมงดงามและมีความสำคัญ ทางด้านประวัติศาสตร์และเป็นวัดที่เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำปาง ตามตำนานกล่าวว่ามีมาตั้งแต่สมัยพระนางจามเทวี เป็นวัดไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของไทยงดงามด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมายภายในวัดยังมีพระธาตุกลับหัว และที่พระธาตุลำปางหลวงยังมีสถานที่สำคัญต่าง ๆ ได้แก่ วิหารหลวง, วิหารพระพุทธ, ซุ้มพระบาท, กุฏิพระแก้ว, วิหารพระเจ้าศิลา และพิพิธภัณฑ์
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านข้าวซอยเกาะคา
บ่าย ออกเดินทางกลับ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
21.00 น. เดินทางกลับถึงอยุธยาโดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจมิรู้ลืม…

หมายเหตุ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล้วงหน้า ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
********************

อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง 4 7 ธันวาคม 2552
รายละเอียด ท่านละ
ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน ( 3,599 .- บาท
เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 3,599 .- บาท
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 3,299 .- บาท
ผู้ใหญ่ต้องการพักเดี่ยว เพิ่ม 1,100 .- บาท

หมายเหตู : ราคาเด็กไม่เสริมเตียง อยู่ระหว่างอายุไม่เกิน 13 ปี
อัตรานี้รวมบริการ
ค่ารถตู้ปรับอากาศเดินทางไป กลับ นำเที่ยวตามรายการ
ค่าอาหารที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าที่พักตามระบุในรายการ ห้องละ 2 ท่าน
ค่าวิทยากรพิเศษ, มัคคุเทศก์ ตลอดการนำเที่ยว
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 100,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ไม่รวมบริการ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ ( หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
ค่าทิปคนขับรถ และไกด์, หัวหน้าทัวร์ (ตามความสมัครใจ)

สนใจสอบถามข้อมูล แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเราได้ที่ facebook fanpage

CLOSE